Garanti

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg och mellanstrykning av god kvalitet samt applicering av grundfärg och mellanstrykning under noga kontrollerade former säkrar panelens hållbarhet och förlänger dess livslängd.
Ytterpanel som är grundmålad och mellanstruken har garanti under panelens normala livslängd (se definition nedan) gällande avflagning och sprickbildning i den fabriksmålade färgfilmen under förutsättning att du har följt garantivillkoren och målningsanvisningarna.

Garantins omfattning

Garantin omfattar avflagning och sprickbildning i den fabriksmålade färgfilmen (grundmålning och mellanstrykning) under produktens normala livslängd. Med produktens normala livslängd avses här som utgångspunkt en tidsperiod om mellan femton till tjugo år. Produktens normala livslängd kan dock vara både kortare och längre i enskilda fall. Garantitiden räknas från och med att panelen har monterats.

Garantin omfattar inte avflagning och sprickbildning i slutstrykningsprodukt, beväxning, rötskador, kulörstabilitet eller mekaniska skador på panelen. Med mekaniska skador avses här skador som härrör från yttre påverkan och som går ned till träytan eller längre in i träet.

Om avflagning eller sprickbildning uppkommer i den industriellt applicerade färgfilmen innebär garantin uteslutande en rätt till dels ny grundfärg bestående av JOTUN VISIR Oljegrunning, dels ny slutstrykningsprodukt bestående av valfri produkt enligt följande:

 • DEMIDEKK Ultimate
 • DEMIDEKK Brilliant White
 • Optimal
 • BUTINOX Futura
 • JOTAPROFF Fasadakryl
 • JOTUN Fasadakryl.

Garantin omfattar inte rätt till en annan ersättning, som till exempel ersättning för arbetskostnad eller annan kompensation oavsett slag.

Garantivillkor

För att garantin ska gälla krävs att du har följt garantivillkoren och målningsanvisningarna. 

 • Innan panel monteras ska skadade brädor sorteras bort. Endast hel, oskadad panel ska användas.
 • Kapade ytor och eventuella skador ned till träet i panelen ska omedelbart grundmålas med JOTUN VISIR Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna. Därefter ska kapade ytor och eventuella skador förseglas med slutstrykningsprodukt enligt målningsanvisningarna.
 • Garantin omfattat endast panel som monterats på husfasader. Panelen ska monteras enligt gällande AMA-Hus kapitel HSD.16 jämte SP:s handbok om träfasader. Det understryks att panelen ska spikas i enlighet med gällande AMA-Hus och att spikhuvudet därmed slås ned i höjd med panelen. Spikhuvudet får inte tränga ner för djupt i virket. Garantin omfattar även panel som monterats med dold spikning (produkter inom SmartTimber). Tidpunkten för montering ska dokumenteras av husägaren och dokumentationen ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Panelen ska slutstrykas snarast möjligt och senast inom två år efter att panelen har monterats med slutstrykningsprodukt enligt målningsanvisningarna. Denna slutbehandling ska dokumenteras av husägaren och dokumentationen ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.
 • Panelen ska minst en gång per år underhållstvättas med JOTUN Husvask eller likvärdig produkt. Panelen ska oavsett detta alltid tvättas vid behov. Panelen ska inspekteras årligen och eventuella mekaniska skador på panelen ska åtgärdas omgående enligt anvisningarna ovan. Garantin gäller endast om panelen underhålls på ovan föreskrivna sätt. Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Vid osäkerhet om behov av underhåll ska en oberoende besiktningsman kontaktas för att utföra denna bedömning. Garantin omfattatar inte skador och fel som uppkommit på grund av bristande underhåll för vilka husägaren själv ansvarar för att genomföra enligt dessa garantivillkor och målningsanvisningar. Varje underhållsåtgärd enligt ovan ska dokumenteras av husägaren och denna dokumentation ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Garantin gäller endast vid uppvisande av:
  • Kvitto avseende inköp av mellanstruken ytterpanel (produkter inom SmartTimber) 
  • Dokumentation* av när panelen monterades samt 
  • Dokumentation* över korrekt slutbehandling och årlig utfört underhåll enligt garantivillkoren och målningsanvisningarna.
 • Sammanfattningsvis omfattar garantin endast avflagning och sprickbildning i den industriellt applicerade färgfilmen, det vill säga produktfel, och gäller därmed inte för skador och fel som uppkommit på grund av normalt slitage, yttre åverkan eller på grund av felaktigt underhåll av panelen.

*Dokumentation kan exempelvis vara en bild med datum över utförd åtgärd samt kvitton på inköp av underhållstvätt etc.