Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill SCA bidra och vara en del av lösningen.

Allt börjar med en planta. Vår plantskola levererar nästan 100 miljoner plantor varje år. Vi planterar minst två nya plantor för varje träd vi tar ner. Våra engagerade och välutbildade entreprenörer som hugger vår skog gör arbetet med stor omsorg för skogen.

Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.

Våra produkter tillverkas av råvara från skogarna i Norrland. Det gör det möjligt för oss att ställa höga krav på skogsbruket. Våra produkter från SCA SmartTimber kommer från ansarsfullt skötta skogar.

SCAs skogsbruk som är certifierat enligt standarder från FSC™ (Forest Stewardship Council™)(FSC™ C004466) eller PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification™).

Vår skog ska vara minst lika rik på biologiskt mångfald i framtiden som den är idag.

SCA har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde i, ur och av skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja.

 

Sågverk

Den värdefullaste delen av trädet förädlas i sågverken till trävaror. En del av dessa blir fönsterkomponenter, målad panel eller hyllor. Drygt hälften av stocken blir trävaror. Resten blir flis för massaproduktion eller spån som förädlas till pellets. Barken används för energiproduktion.

Massa- och pappersbruk

SCAs fiberindustri producerar kemisk och mekanisk massa, tryckpapper och förpackningspapper. Massa- och pappersbruken försörjs med det virke från skogen som inte kan bli sågade trävaror och med sågverksflis. Bark används för energiproduktion. Värme återvinns och ånga används för elproduktion. Biprodukter som tallolja och terpentin vidareförädlas till biodrivmedel och kemikalier. Ett sulfatmassabruk producerar förutom massa, stora mängder förnybar energi.

Bioenergi

Energiförsörjningen av SCAs anläggningar sker nästan uteslutande med bioenergi. Biprodukter används för produktion av värme och el. SCA producerar också energi för extern leverans – grön el, fjärrvärme, oförädlade och förädlade biobränslen – samt utvärderar möjligheter att producera biodrivmedel.

Vindkraft

SCAs 2,6 miljoner hektar skog rymmer ett stort antal goda vindlägen. SCA förbereder vindkraftsprojekt och arrenderar ut marken till kraftproducenter och gröna investerare, som producerar och säljer grön el.

Läs gärna mer om SCA-koncernens hållbarhetsarbete.