Garanti

Kombinasjonen av godt trevirke, grunning og mellomstrøk av god kvalitet samt at grunning og mellomstrøk påføres under kontrollert former, sikrer kledningens holdbarhet og forlenger levetiden.
Utvendig kledning som er grunnet og har mellomstrøk, har garanti i kledningens normale levetid (se definisjon nedenfor) for avskalling og sprekkdannelse i den fabrikkmalte filmen, forutsatt at du følger garantivilkårene og anvisningene for maling.

Garantiens omfang

Garantien gjelder avskalling og sprekkdannelse i den fabrikkmalte filmen (grunning og mellomstrøk) i produktets normale levetid. Med produktets normale levetid menes i utgangspunktet en tidsperiode på mellom 15 og 20 år. Produktets normale levetid kan være både kortere og lengre i enkelttilfeller. Garantiperioden løper fra kledningen monteres.

Garantien dekker ikke avskalling og sprekker i produktet som brukes til det siste strøket, voks, rustskader, fargestabilitet eller mekaniske skader på kledningen. Med mekaniske skader menes her skader som skyldes ytre påvirkning, og som går ned til treoverflaten eller dypere inn i trevirket.

Hvis det oppstår avskalling eller sprekker i den industrielt påførte malingsfilmen, gir garantien kun rett til ny grunning med JOTUN VISIR Oljegrunning, og nytt sluttstrøk av valgfritt produkt blant disse:

 • DEMIDEKK Ultimate
 • DEMIDEKK Brilliant White
 • Optimal
 • BUTINOX Futura
 • JOTAPROFF Fasadeakryl
 • JOTUN Fasadeakryl.

Garantien gir ikke rett til annen kompensasjon, for eksempel for arbeidskostnader eller andre former for kompensasjon.

Garantivilkår

For at garantien skal være gyldig, må du følge garantivilkårene og maleanvisningene. 

 • Skadede planker må sorteres ut før kledningen monteres. Det skal bare brukes hel og uskadet kledning.
 • Kappede overflater og eventuelle skader ned til trevirket i kledningen skal umiddelbart grunnes med JOTUN VISIR Oljegrunning med 3–4 strøk vått-i-vått, altså uten at oljen tørker mellom strøkene. Deretter skal kappede overflater og eventuelle skader forsegles med sluttproduktet i tråd med anvisningene for maling.
 • Garantien dekker bare kledning som monteres på husfasader. Kledningen skal monteres i tråd med gjeldende AMA-Hus kapittel HSD.16 og SPs håndbok for trefasader. Det understrekes at kledningen skal spikres i samsvar med gjeldende AMA-Hus og at spikerhodet skal slås ned på nivå med panelet. Spikerhodet må ikke trenge for dypt ned i trevirket. Garantien gjelder også kledning som monteres med skjult spikring (produkter fra SmartTimber). Tidspunktet for montering skal dokumenteres av huseieren, og dokumentasjonen skal fremlegges ved garantispørsmål.
 • Kledningen skal males ferdig snarest mulig, og senest innen to år etter at kledningen ble montert, og det skal brukes produkt i tråd med anvisningene for maling. Denne sluttbehandlingen skal dokumenteres av huseieren, og dokumentasjonen skal fremlegges ved garantispørsmål.
 • Planter og trær må ikke komme i direkte kontakt med kledningen.
 • Kledningen skal vedlikeholdsvaskes med JOTUN Husvask eller tilsvarende produkt minst én gang i året. Kledningen skal også vaskes ved behov. Kledningen skal kontrolleres hvert år, og eventuelle mekaniske skader på kledningen skal repareres omgående i tråd med de nevnte anvisningene. Garantien gjelder bare hvis kledningen blir vedlikehold som beskrevet her. Vedlikeholdsbehovet avhenger av konstruksjon, husets beliggenhet og kvaliteten av tidligere utført maling. Hvis du er usikker på om det er behov for vedlikehold, må du kontakte en uavhengig ekspert for å gjennomføre denne vurderingen. Garantien dekker ikke skader og feil som skyldes manglende vedlikehold som huseieren har ansvar for å gjennomføre i tråd med disse garantivilkårene og maleinstruksjonene. Alt vedlikehold som er beskrevet her, skal dokumenteres av huseieren, og dokumentasjonen skal fremlegges ved garantispørsmål.
 • Garantien gjelder bare ved fremlegging av:
  • kvittering for innkjøp av utvendig kledning med mellomstrøk (produkter fra SmartTimber) 
  • dokumentasjon* av når kledningen ble montert 
  • dokumentasjon* av korrekt sluttbehandling og årlig vedlikehold i tråd med garantivilkårene og malingsinstruksjonene.
 • Garantien dekker kun avskalling og sprekker i den industrielt påførte malingsfilmen, altså produktfeil. Den dekker ikke skader eller feil som oppstår på grunn av normal slitasje, ytre påvirkning eller på grunn av feil vedlikehold.

*Dokumentasjon kan for eksempel være et bilde med dato som viser utført tiltak samt kvittering for innkjøp av vedlikeholdsvask og lignende.